Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 24,196 | Tổng số nhận về: 71.638
  Thống kê tổng số: 77 đơn vị đến ngày: 28/06/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Uỷ ban nhân dân tỉnh21315
2  Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long4977582110798
3  UBND Thị Xã Bình Minh472340748797
4  UBND huyện Bình Tân166262677929
5  UBND huyện Long Hồ12514011526
6  UBND huyện Tam Bình24821579418276
7  UBND huyện Mang Thít3010611091
8  UBND huyện Trà Ôn810931101
9  UBND huyện Vũng Liêm7514771552
10  HĐND Thị Xã Bình Minh202
11  HĐND huyện Bình Tân000
12  HĐND huyện Long Hồ202
13  HĐND huyện Mang Thít000
14  HĐND huyện Tam Bình505
15  HĐND huyện Trà Ôn202
16  HĐND huyện Vũng Liêm404
17  HĐND thị xã Vĩnh Long426
18  Văn phòng UBND&HĐND huyện Mang Thít000
19  Văn phòng UBND&HĐND huyện Trà Ôn000
20  Văn phòng UBND&HĐND huyện Bình Minh000
21  Văn phòng UBND&HĐND huyện Bình Tân000
22  Văn phòng UBND&HĐND huyện Long Hồ000
23  Văn phòng UBND&HĐND huyện Tam Bình000
24  Văn phòng UBND&HĐND huyện Vũng Liêm202
25  Văn phòng UBND&HĐND Thành phố Vĩnh Long000
26  HĐND tỉnh Vĩnh Long000
27  UBND Thành phố Vĩnh Long2740935512095
28  Liên minh các hợp tác xã000
29  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long000
30  Tỉnh ủy Vĩnh Long000