Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 16,430 | Tổng số nhận về: 60.183
  Thống kê tổng số: 77 đơn vị đến ngày: 28/04/2017

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  VP UBND tỉnh Vĩnh Long6168266887
2  UBND huyện Bình Minh472340748797
3  UBND huyện Bình Tân93134844415
4  UBND huyện Long Hồ12514011526
5  UBND huyện Tam Bình16101058912199
6  UBND huyện Mang Thít3010611091
7  UBND huyện Trà Ôn810931101
8  UBND huyện Vũng Liêm7514771552
9  HĐND huyện Bình Minh202
10  HĐND huyện Bình Tân000
11  HĐND huyện Long Hồ202
12  HĐND huyện Mang Thít000
13  HĐND huyện Tam Bình505
14  HĐND huyện Trà Ôn202
15  HĐND huyện Vũng Liêm404
16  HĐND thị xã Vĩnh Long426
17  Văn phòng UBND&HĐND huyện Mang Thít000
18  Văn phòng UBND&HĐND huyện Trà Ôn000
19  Văn phòng UBND&HĐND huyện Bình Minh000
20  Văn phòng UBND&HĐND huyện Bình Tân000
21  Văn phòng UBND&HĐND huyện Long Hồ000
22  Văn phòng UBND&HĐND huyện Tam Bình000
23  Văn phòng UBND&HĐND huyện Vũng Liêm202
24  Văn phòng UBND&HĐND Thành phố Vĩnh Long000
25  HĐND tỉnh Vĩnh Long000
26  UBND Thành phố Vĩnh Long149348836376
27  Liên minh các hợp tác xã000
28  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long000
29  Tỉnh ủy Vĩnh Long000
30  Văn phòng HĐND tỉnh000